OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ALFREDA FREYERA W TARNOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:


1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej "Administratorem", jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu z siedzibą ul. J. Kochanowskiego 1, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sp3@oswiata.tarnobrzeg.pl (kliknij tu!), , telefonicznie pod numerem:158233511


2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Przemysława Rękasa z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl (kliknij tu!) .


3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 • 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:

  • 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • 2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
  • 3) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  • 4) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • 5) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
  • 6) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
  • 7) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • 8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z zmianami)
  • 9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zmianami), oraz inne akta wykonawcze do ww. ustawy;
 • 2. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • 3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z wykonaniem zadań przez Szkołę, wynikających z ww. przepisów prawa;
 • 4. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi trans granicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (ar. 9 ust. 2 lit. i RODO);
 • 5. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody - w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

  W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w szkole (celem przetwarzania danych jest kształcenie uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa).


4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

1) podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),

2) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).


5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po którym zostaną usunięte w sposób przewidziany w ww. przepisach prawa oraz w ww. instrukcji kancelaryjnej.


6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia ( w imieniu niepełnoletnich uczniów przysługujące im prawa w RODO realizując w ich imieniu ich rodzice, opiekunowie, przedstawiciel prawni):

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym") w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;

5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.


7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W imieniu niepełnoletnich uczniów przysługujące im prawo do cofnięcia zgody realizują w ich imieniu ich rodzice, opiekunowie, przedstawiciele prawni.


8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W imieniu niepełnoletnich uczniów przysługujące im prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego realizują w ich imieniu ich rodzice, opiekunowie, przedstawiciele prawni.


9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.


10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator Danych Osobowych – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Mirosława Holuka


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.