MONITORING WIZYJNY:

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:


1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych (dalej zwany "Administratorem") jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera, z siedzibą w Tarnobrzegu, ul .Kochanowskiego 1, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Administratora, za pomocą poczty elektronicznej: sp3@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie: 158233511.


2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W placówce Administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub na adres siedziby Administratora. Imię i nazwisko IOD: Przemysław Rękas, tel. (15) 81-81-510, e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl (kliknij tu!) .


3. Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu/celach zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2019, poz. 1148 ze zm.).


4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

  • 1) upoważnieni pracownicy administratora,
  • 2) uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego postępowania (np. policja, prokuratura, sąd),
  • 3) osoby obserwowane, w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciel,
  • 4) odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem.


5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu

Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez Administratora przez okres 7 dni, począwszy od daty wykonania nagrania. Dane osobowe mogą być również przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu pierwszym, jeżeli wynikać to będzie z przepisów prawa lub prowadzonego przez właściwy organ postępowania. Po upływie okresu, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu (m.in. poprzez nadpisanie nowymi nagraniami – nagrań dotychczasowych przez system monitoringu wizyjnego), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.


6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych (w nagraniach monitoringu wizyjnego) przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia(w imieniu niepełnoletnich uczniów przysługujące im prawa w RODO realizują w ich imieniu ich rodzice, opiekunowie, przedstawiciele prawni):

  • 1) prawo dostępu do danych osobowych (do nagrań z wizerunkiem), w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  • 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych (np. w zakresie wizerunku na nagraniach) w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • 3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) (np. nagrań z wizerunkiem) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
  • 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
  • 5) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.


7. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą (tj. co najmniej w zakresie wizerunku, który został zawarty w nagraniach), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W imieniu niepełnoletnich uczniów przysługujące im prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego realizują w ich imieniu ich rodzice, opiekunowie, przedstawiciele prawni.


8. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych

Dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – tj. zadania realizowanego przez Administratora (Szkołę) w interesie publicznym – przetwarzany jest wizerunek osób przebywających w obszarze monitorowania kamer monitoringu wizyjnego Administratora.


9. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i profilowaniu

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


Administrator Danych Osobowych - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu - reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, Mirosława Holuka.


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.