DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły znajdującej się pod adresem: https://sp3.tarnobrzeg.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Serwis posiada wybór opcji wysokiego kontrastu tylko z poziomu opcji „Widok>Styl strony” w niektórych przeglądarkach,
  • Udostępnione filmy (przez YouTube) nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących,
  • Zamieszczone w serwisie identyfikujące znaki graficzne (loga) niektórych instytucji, stowarzyszeń i serwisów mogą być przez swoją wielkość i kolorystykę nieczytelne,
  • Zdjęcia i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, gdyż mają wyłącznie charakter ilustracyjny,
  • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań (informacje archiwalne),
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Według walidatora W3C CSS Validation Service (http://jigsaw.w3.org/css-validator/ (kliknij tu!)) strony serwisu nie zawierają błędów i spełniają standardy W3C (Word Wide Web Consortium) dla kaskadowych arkuszy stylów CSS wersja 3 + SVG.

Według walidatora WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (https://wave.webaim.org/ (kliknij tu!)) strony serwisu nie zawierają błędów i spełniają standardy WCAG 2.0.

Według walidatora IDI Web Accessibility Checker (https://achecker.ca/checker/index.php (kliknij tu!)) strony serwisu nie zawierają błędów i spełniają standardy WCAG 2.0 na poziomie AA.

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Joanna Majchrzak, sp3@oswiata.tarnobrzeg.pl (kliknij tu!) . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 15 823 35 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (kliknij tu!).


Dostępność architektoniczna

Budynek, będący siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnobrzegu przy ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu, jest częściowy przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Kochanowskiego 1, do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Wejście główne do budynku szkoły otwierane jest za pomocą czytnika kart lub video-domofonu, obsługiwanego w godzinach pracy (7.30-15.30) przez pracowników sekretariatu szkoły. Usytuowanie i charakter video-domofonu uwzględnia możliwości osób niepełnosprawnych.

Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny. Posiada trzy klatki schodowe oraz wejście główne do szatni szkolnej nieprzystosowane dla niepełnosprawnych. Na lewym i prawy parterze budynku znajdują się wyjścia ewakuacyjne, okresowo dostępne dla uczniów w czasie roku szkolnego, skorzystanie z których nie blokują schody.

Do budynku szkoły można wejść także wejściem administracyjnym od strony ul. Kochanowskiego, wyłącznie dla personelu kuchni i stołówki szkolnej oraz pracowników firm i instytucji współpracujących ze szkołą w w/w zakresie. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek główny szkoły połączony jest zabudowanym korytarzem z budynkami trzech sal gimnastycznych do których prowadzi dodatkowe wejście od strony ul. Kochanowskiego (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych) oraz wyjście od boiska „Orlik” przy ul. J. Gałka, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, gdzie nie ma wydzielonego stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy. Brak również toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. A. Freyera w Tarnobrzegu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. A. Freyera w Tarnobrzegu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Data publikacji: 2021.03.15 Data modyfikacji: 2024.03.05


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.