MONITORING WIZYJNY:

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera, ul. Kochanowskiego 1 w Tarnobrzegu, Tel. 15 823 35 11

Inspektorem Ochrony Danych jest: Mateusz Siembab, tel. 733 337 421, email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl (kliknij tu!)

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz i wewnątrz budynku Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera zlokalizowane przy ul. Kochanowskiego 1 Tarnobrzegu.


Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

- budynek Placówki (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe),

- obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe).


Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

- art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),

- art. 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

- na wniosek organów prowadzących postępowania.

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.


Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).


Koncepcja pracy szkoły:

"Trójka" to szkoła wspierająca proces uczenia się i nauczania. Absolwenci "Trójki" to młodzi ludzie, którzy są poszukiwaczami dążącymi do wyznaczonego celu. Wszechstronny rozwój ucznia to wynik panującego w szkole pozytywnego klimatu, budowanego poprzez: wysoki poziom nauczania, rozwijanie pasji sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa, promowanie zdrowego stylu życia, dbałość o środowisko - ekologia, wychowanie w idei patriotyzmu.